การออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate – E.C.)

I.  คุณสมบัติคนต่างด้าวที่สามารถยื่นคำร้องขอเอกสาร E.C.

 • ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์
 • คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย
 • ทารกของคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย

II.  เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

 • แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
 • หนังสือแจ้งความ (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
 • บัตรโดยสารเครื่องบินระบุวันที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 2-2 นิ้วครึ่ง  จำนวน 3 รูป  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
 • สูติบัตร (กรณีเด็กเกิดใหม่)  พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
 • หนังสือจากกรมประชาสงเคราะห์ (กรณีชาวต่างชาติรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

III.  ค่าธรรมเนียม

300  บาท

IV.  สถานที่ยื่นคำร้อง

กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 981-7171 ต่อ 3201 หรือ 3202 หรือ 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066