การออกเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens – T.D.)

 I.   คุณสมบัติคนต่างด้าวที่สามารถยื่นคำร้องขอเอกสาร T.D.

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย หรือบุคคลที่ไม่อาจขอรับหรือถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจากทางการของประเทศที่ตนเคยได้รับสัญชาติเดิม

บุคคลไร้สัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

คนต่างด้าวที่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยภายใต้โครงการให้ถิ่นที่อยู่ถาวรแก่คนต่างด้าวภายใต้โครงการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ 10 ล้านบาท
II.  เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์

  • ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฉบับจริง (กรณีผู้ร้องไม่นำตัวจริงมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่อง) พร้อมสำเนาภาพถ่ายหน้า 1-5 / หน้าย้ายที่อยู่ครั้งสุดท้ายซึ่งตรงกับทะเบียนบ้านปัจจุบัน / หน้าต่ออายุครั้งสุดท้าย อย่างละ 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย 1 ชุด ( หมายเหตุ   กรณีชื่อบิดา / มารดา / หรือ พ.ศ. เกิด ผิด ไม่ตรงกับที่ระบุในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเจ้าหน้าที่จะอนุโลมรับเรื่อง โดยให้ผู้ร้องไปแก้ไขให้ถูกต้องและนำมาแสดงในวันที่รับเล่มได้ )
  • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่าย หน้า 1-5 และหน้าอื่นๆ ที่มีการประทับตรา หรือ สลักหลังของกองตรวจคนเข้าเมือง อย่างละ 1 ชุด กรณีใบสำคัญถิ่นที่อยู่สูญหาย ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ( หมายเหตุ คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2480-2485 ไม่ได้ใบสำคัญ   ถิ่นที่อยู่ จึงไม่ต้องแสดงหลักฐานในข้อนี้ )
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน

III.  ค่าธรรมเนียม

500  บาท สำหรับการทำเล่มใหม่ หรือ ต่ออายุเล่มเดิม

IV.  อายุเอกสาร

1   ปี

สถานที่ยื่นคำร้อง

กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร 981-7171 ต่อ 3201 หรือ 3202 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066