บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค  (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค 
(APEC Business Travel Card หรือ ABTC)


นักธุรกิจไทยสามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ซึ่งเป็นโครงการในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ APEC)ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค  บัตร ABTCเป็นเสมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 3 ปี โดยผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจอื่นที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้ (แทน business visa)

ปัจจุบันสมาชิกเอเปคที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 18 เขตเศรษฐกิจ (จากจำนวนทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม โดยสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกชั่วคราว ซึ่งในชั้นนี้ผู้ถือบัตร ABTC ยังต้องขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตามปกติ

นักธุรกิจไทยผู้ถือบัตร ABTC ที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้นสามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนด้านหลังของบัตร ABTC โดยไม่ต้องขอวีซ่า และผู้ถือบัตรABTC ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค

ทั้งนี้ นักธุรกิจไทยที่มีความประสงค์จะขอทำบัตร ABTC สามารถยื่นคำร้อง  ขอมีบัตร ABTC ผ่านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.wtothailand.or.th/card.html หรือติดต่อที่คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) 
โทรศัพท์ 0 2622 1111-4 ต่อ 422, 423 โทรสาร 0 2622 2184  E-mailkanchana@wtothailand.or.th