เกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับราคาตั๋วเครื่องบิน ดังนี้

  1. โดยปกติราคาตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ถึงแม้จะเป็นเที่ยวบินดียวกัน ขั้นบินเดียวกัน ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคลาสในการทำการจองซึ่งมีหลายระดับในชั้นประหยัด รวมทั้งช่วงเวลาที่ออกตั๋วเครื่องบิน(ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน) โดยปกติหากผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินพร้อมกับออกตั๋วเครื่องบินไว้เนิ่นๆ ราคามักจะถูกกว่าจองตั๋วเครื่องบินและออกตั๋วเครื่องบินในช่วงเวลาที่ใกล้กำหนดบิน นอกจากนี้ราคาตั๋วเครื่องบินยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทางว่าตรงกับเทศกาลสำคัญหรือไม่ หากตรงกับเทศกาล ราคาตั๋วเครื่องบินมักจะปรับสูงขึ้น โดยเงื่อนไขนี้กำหนดมาจากสายการบิน
  • ในกรณีที่ผู้โดยสารแจ้งให้เอเย่นต์จองตั๋วเครื่องบินไว้ในระบบ แต่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน(ยังไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน) เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนใหญ่ราคามักจะปรับขึ้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าน้ำมันในตลาดโลก
  • ในกรณีผู้โดยสารสอบถามราคาแต่ยังไม่ได้ทำการจอง และยังไม่ได้ระบุวันเดินทางที่แน่นอนมาตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินจะแจ้งราคาที่ถูกที่สุด ณ ขณะนั้นให้ผู้โดยสารได้รับทราบ ราคาจะแน่นอนเมื่อทำการจองโดยใช้ชื่อ-สกุลผู้เดินทาง ระบุวันไป-กลับเรียบร้อยแล้ว และทำการออกตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วัน นับจากวันจองโดยประมาณ