Tour Ayudhaya ทัวร์อยุธยา


 

 

โปรแกรม One day One trip       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการทัวร์อยุธยา โดยเรือแกรนด์เพิร์ล
ไปโดยรถบัส
7.00           ลงทะเบียน ที่ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 24 (ติดกับท่าเรือสี่พระยา) เคาน์เตอร์2 แกรนด์เพิร์ล
9.00          เดินทางถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์    ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30       เดินทางเข้าสู่อยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสต์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานถึง 417 ปี ความสวยงามของพระบรมหาราชวัง วัดวาอารมในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น จึงนำท่านเที่ยวชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพัง และสานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลายวัดมหาธาตุ มีอายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย – พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และ โบราณสถานที่งดงาม
11.30       เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล
13.00       เดินทางถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหรา และ สะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์ และวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รพหว่างทางจะล่องเรือผ่านเกาะเกร็ด, พระบรมมหาราชวัง และวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งที่ไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
16.00        ถึงท่าเทียบเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ
*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ค่าบริการทัวร์อยุธยา เต็มวัน : ไปรถ – กลับเรือ

รายละเอียด

Tour Ayudhaya  ทัวร์อยุธยา

iอยุธยา-page-001
iอยุธยา-page-002
iอยุธยา-page-003
iอยุธยา-page-004
iอยุธยา-page-005
previous arrow
next arrow