เรื่องราวของการ...ขอวีซ่า

มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport

การออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate – E.C.)

การออกเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens - T.D.)

บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card หรือ ABTC)

วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

วีซ่าประเภทราชการ (Official Visa)

วีซ่าประเภททูต (Diplomatic Visa)

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)