นโยบายการคืนเงิน

บริษัทเรา มีกระบวนการคืนเงินให้ท่านที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าการลดจำนวนวันเข้าพักในฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ช่วงที่โรงแรมมีแขกเข้าพักเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการจัดงานออกร้านหรือการจัดประชุม หรือการไม่ดำเนินการยกเลิกการสำรองห้องพักภายในวันครบกำหนดยกเลิกที่ระบุไว้ในอีเมลการยืนยัน ผู้สํารองห้องพักจะต้องชําระค่าปรับตามที่โรงแรมกำหนด หากมีค่าปรับเกิดขึ้นค่าปรับนี้จะนําไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน

• อีเมล์การยืนยันของคุณจะมีการระบุวันครบกําหนดการยกเลิกการสำรองห้องพักไว้อย่างชัดเจน (กล่าวคือ วันสุดท้ายที่ท่านต้องยกเลิกการสำรองห้องพัก เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก) โดยปกติแล้ว วันครบกําหนดยกเลิกการสำรองห้องพักคือ 14 วันก่อนถึงกำหนดการเข้าพักที่โรงแรม ค่าปรับนี้มักจะคิดเป็นจำนวนเท่ากับการเข้าพักหนึ่งคืน เว้นแต่ว่าจะได้มีการระบุไว้ในอีเมล์การยืนยัน ท่านควรตอบกลับอีเมล์การยืนยันการยอมรับชําระค่าปรับทั้งหมด

• นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกการสำรองห้องพัก การแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพัก ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากกระทำก่อนวันครบกําหนดยกเลิกการสำรองห้องพัก จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยหักค่าธรรมเนียมการจัดการ $15 ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เราได้รับใบแจ้งยกเลิก การแจ้งยกเลิกการสำรองห้องพัก หลังจากวันครบกําหนดยกเลิกการสำรองห้องพักที่ระบุไว้ในอีเมล์การยืนยัน จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 10 วันและจะทำการหักค่าปรับออกจากจำนวนเงินที่จะชําระคืน

• เราจะคืนเงินให้ภายใน 10 วัน สำหรับกรณีการลดเวลาเข้าพัก เป็นจำนวนสุทธิของค่าปรับใดๆ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งลดจำนวนวันเข้าพักก่อนล่วงหน้า (ไม่ว่าจะด้วย วิธีใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อให้เราดำเนินขั้นตอนการคืนเงินให้ท่านได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากท่านแจ้งเราหลังจากเช็คเอาต์ อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการคืนเงินสำหรับการลดเวลาเข้าพักนานขึ้น เนื่องจากโรงแรมบางแห่งอาจต้องใช้เวลานานเพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านเข้าพัก หากการคืนเงินใช้ระยะเวลา นานกว่า 10 วัน เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ทันทีที่ได้รับการสอบถาม

 TAG :  นโยบายการคืนเงิน ( Refund Policy )