เอกสารหลักฐานที่ต้องเดรียมก่อนการเดินทาง

  • หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้อง ไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่าใด ๆ ทั้งสิ้น ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านจะไม่หมดอายุระหว่างที่ ท่านกำลังเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้วีซ่าเข้าเมืองของท่านต้องหมดอายุไปด้วยอีกทั้ง ทำให้เสียเวลา ยื่นเรื่องขอต่ออายุ หนังสือเดินทางใหม่
  • ตั๋วโดยสาร  ที่ระบุการเดินทางทั้งไปและกลับแน่นอน ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวท่านเองหมดกังวลขณะเดินทางแล้ว ยังจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศทราบได้ว่า ท่านมีเจตนาจะเดินทางกลับ เมื่อเสร็จภาระกิจ
  • เอกสารสำคัญส่วนบุคคล  ควรนำเอกสารซึ่งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่หมดอายุ บัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน นามบัตรที่ระบุที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรือเอกสารอื่น ๆ
  • เอกสารเกี่ยวกับที่พัก  ที่ระบุชื่อโรงแรมและการจองห้องพัก ซึ่งจะทำให้ทั้งตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบว่า ท่านกำลังจะไปไหน เมื่อทราบข้อมูลเป็นที่แน่ชัดแล้ว ย่อมเป็นการง่ายต่อการเดินทางของท่านให้ถึงที่หมายรวดเร็วขึ้น ท่านควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมติดตัว
  • กำหนดการเดินทาง(ที่ออกให้โดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบิน) ซึ่งจะเป็นสิ่งเตือนว่า ท่านถึงจุดสำคัญต่าง ๆตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่
  • หนังสือแนะนำตัว  จากบุคคล หรือบริษัทที่ส่งท่านไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี
  • รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน  ที่ใช้กับหนังสือเดินทาง ซึ่งควรนำติดตัวไว้บ้าง เผื่อจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งควรมีชื่อและที่อยู่ของผู้ที่รู้จัก ในประเทศนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง